Ajankohtaista
 • Uusi Potilasturvaportti-palvelu tulee käyttöön 26.6. Tässä viestissä kerromme, mitä muutos käytännössä tarkoittaa ja kuinka sinun ja kollegasi tulee valmistautua muutokseen.

  Mikä muuttuu?

  Lue lisää
  06.06.2018 2 kommenttia
 • Potilasturvaportti™ verkkopalvelun kautta opiskelet joustavasti potilasturvallisuuden perustiedot ja ylläpidät ammatillista osaamistasi ajankohtaisten teemakurssien avulla.

  Potilasturvaportin kautta voit suorittaa kokonaisuudessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämän Potilasturvallisuutta taidolla –koulutuksen. Yli satatuhatta ammattilaista on jo suorittanut koulutuksen!

  Lue lisää
  23.01.2017 199 kommenttia
 • Mistä Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksessa on kyse? Miksi koulutus olisi sinulle hyödyllinen? Tämä kurssi johdattaa sinut arkkiatri Risto Pelkosen puheenvuoron myötä Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutukseen ja antaa ohjeet opiskeluun.

  Lue lisää
  20.01.2017 58 kommenttia
 • Mitä potilasturvallisuus tarkoittaa omassa työssäsi? Tapahtuuko sinun työpaikallasi haittatapahtumia, jotka voitaisiin estää? Kurssi perehdyttää potilasturvallisuuden edistämisen lähtökohtiin. Opit, mistä näkökulmista potilasturvallisuutta voidaan tarkastella, mitä ovat vaara- ja haittatapahtumat ja niiden vaikutukset sekä millä tavoin niitä voidaan vähentää.

  Lue lisää
  20.01.2017 42 kommenttia
 • Miksi vaaratapahtumia sattuu? Syyllistetäänkö virheistä, vai opitaanko niistä? Kurssi johdattaa systeemilähtöiseen turvallisuusajatteluun, joka on yksi potilasturvallisuuden edistämisen tärkeimpiä lähtökohtia. Opit, miten vaaratapahtumia tulisi tarkastella systeemilähtöisesti ja mitä vaikutuksia ajattelutavalla on toiminnan kehittämisessä.

  Lue lisää
  20.01.2017 34 kommenttia
 • Osaatko tunnistaa vaaratapahtuman? Tiedätkö, milloin niistä tulee ilmoittaa? Mitä vaaratapahtumista oppiminen on? Tällä kurssilla käsitellään vaaratapahtumien raportointia ja siihen perustuvaa toiminnan kehittämistä. Opit, millä tavoin vaaratapahtumia tulisi ilmoittaa ja käsitellä työpaikalla sekä miten niistä voidaan oppia.

  Lue lisää
  20.01.2017 30 kommenttia
 • Mitkä riskit vaikuttavat potilasturvallisuuteen? Mitä riskien hallinta tarkoittaa omalla työpaikallasi? Kurssi perehdyttää riskien arviointiin ja hallintaan sekä yksittäisen työntekijän että organisaation näkökulmasta. Opit, millä tavoin riskejä voidaan arvioida ja mitkä ovat tehokkaimpia keinoja niiden hallinnassa.

  Lue lisää
  20.01.2017 19 kommenttia
 • Miksi ihminen erehtyy? Mitkä tekijät altistavat inhimillisille virheille? Kurssi käsittelee potilasturvallisuuteen vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä. Inhimillisten virheiden hallinta edellyttää virheille altistavien olosuhteiden tunnistamista. Kurssilla opit, millä tavoin inhimilliset tekijät tulisi huomioida vaaratapahtumien estämiseksi.

  Lue lisää
  20.01.2017 22 kommenttia
 • Miten tiimityö edistää potilasturvallisuutta? Miten voit kommunikoinnilla vaikuttaa hoidon turvallisuuteen? Kurssi käsittelee tiimityön merkitystä potilasturvallisuuden varmistamisessa. Opit käytännön esimerkkien kautta, mitä hyvä tiimityö on ja millä tavoin sen avulla voidaan varmistaa hoidon turvallisuus.

  Lue lisää
  20.01.2017 21 kommenttia
 • Mikä tekee hoitoprosessista turvallisen? Osaatko tunnistaa virheille altistavat toimintatavat? Kurssi perehdyttää potilasturvallisuusriskien hallintaan hoitoprosessien ja toimintatapojen näkökulmasta. Opit tärkeitä periaatteita ja yleisimpiä käytäntöjä potilasturvallisuuden varmistamiseen erilaisissa tilanteissa.

  Lue lisää
  20.01.2017 19 kommenttia
 • Miten potilas voi osaltaan edistää potilasturvallisuutta? Voiko potilas osallistua potilasturvallisuuden varmistamiseen? Entä miten toimia haittatapahtuman sattuessa? Kurssilla käsitellään potilaan roolia turvallisen hoidon varmistamisessa. Opit myös, miten haittatapahtumat tulisi käsitellä potilaan ja omaisten kanssa.

  Lue lisää
  20.01.2017 19 kommenttia
 • Miten voit estää infektioiden leviämistä? Tunnetko syyt lääkehoidon poikkeamiin? Mistä kajoavien toimenpiteiden haittatapahtumat saavat alkunsa? Kurssi nostaa esiin kolme tärkeää osa-aluetta potilasturvallisuuden kehittämisessä.

  Infektiot, lääkehoidon poikkeamat ja haittatapahtumat kajoavissa toimenpiteissä ovat yleisimpiä potilasturvallisuusriskejä. Kurssi tarjoaa tärkeitä näkökulmia ja käytännön keinoja potilasturvallisuuden varmistamiseen näillä alueilla.

  Lue lisää
  20.01.2017 11 kommenttia
 • Tämä kurssi kertaa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen tärkeimmät asiat ja testaa tietosi koulutuksen aiheista. Voit tehdä kertauksen sen jälkeen kun olet suorittanut verkkokoulutukseen sisältyvät muut kurssit. Kertauksen päätteeksi voit tulostaa itsellesi todistuksen koulutuksesta.

  Lue lisää
  20.01.2017 10 kommenttia
 • Tämä kurssi perehdyttää ISBAR -menetelmän käyttöön. ISBAR on kommunikointimenetelmä, joka tekee tiedonkulusta selkeää ja yhdenmukaista. Sen avulla on mahdollista vähentää raportointitilanteisiin sisältyviä tiedonkulun ongelmia ja parantaa potilasturvallisuutta.

  Lue lisää
  20.01.2017 8 kommenttia
 • Suuri osa vaaratapahtumista syntyy sekaannuksista potilaan tunnistamisessa. Virhe voi johtaa väärään tai puutteelliseen hoitoon. WHO on laatinut ohjeistuksen potilaan tunnistamiseen liittyvien riskien hallintaan. Tämä kurssi perehdyttää näihin menettelytapoihin.

  Lue lisää
  20.01.2017 12 kommenttia
 • Vaaratapahtumien raportointi on potilasturvallisuuden kehittämisen tärkeimpiä menettelytapoja. Raportoinnista saatavaan hyötyyn vaikuttaa merkittävästi raportoinnin aktiivisuus sekä raporttien laatu. Tämä kurssi perehdyttää erilaisten vaaratapahtumien tunnistamiseen ja niiden oikeaoppiseen ilmoittamiseen.

  Lue lisää
  20.01.2017 14 kommenttia
 • Vakava vaaratapahtuma edellyttää erityistä käsittelyä ja tapahtuman syiden tutkintaa. Vakavien vaaratapahtumien tutkinnassa käytetään juurisyyanalyysia. Tämä kurssi tarjoaa perustiedot Suomessa käytettävästä menettelytavasta vakavien vaaratapahtumien tutkinnassa.

  Lue lisää
  20.01.2017 7 kommenttia
 • Riskien hallinta on osa laadun ja potilasturvallisuuden johtamista. Tällä kurssilla perehdytään potilasturvallisuuden riskien arvioinnissa käytettyihin menettelytapoihin ja työkaluihin. Kurssi antaa valmiudet käynnistää riskien arviointi työyksikössä.

  Lue lisää
  20.01.2017 5 kommenttia
 • Väsymys ja alentunut vireystila altistaa virheille. Turvallisen hoidon varmistamisessa näiden vaikutusten tunteminen on tärkeää. Tämä kurssi perehdyttää väsymyksen ja vireystilan aiheuttamiin potilasturvallisuusriskeihin, sekä niiden hallintaan.

  Lue lisää
  20.01.2017 9 kommenttia
 • Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevilla säädöksillä varmistetaan niiden vaatimustenmukaisuus ja turvallinen käyttö. Tämä kurssi perehdyttää terveydenhuollon laitteiden turvallisen käytön edellytyksiin sekä laitevaaratilanteen tunnistamiseen ja niistä ilmoittamiseen.

  Lue lisää
  20.01.2017 6 kommenttia
 
© Prewise 2018 Potilasturvaportti - powered by Prewise Gimlet Challenge